Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας συσκευής θερμοσυγκόλλησης για την Κεντρική Αποστείρωση του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”»Εκτίμηση κόστους: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) συμπ. ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  16-07-2024 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.30 : 28996_28-06-2024

Scroll to Top