“Προληπτική Συντήρηση των Κέντρων Ιατρικών Αερίων – Κενού, Αναπνευστικού & Βιομηχανικού Αέρα, καθώς και Απαγωγών αναισθητικών Αερίων Γενικού Νοσοκομείου Πατρών”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο Προληπτική Συντήρηση των Κέντρων Ιατρικών Αερίων – Κενού, Αναπνευστικού & Βιομηχανικού Αέρα, καθώς και Απαγωγών αναισθητικών Αερίων Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873

Τεχνικές προδιαγραφές :“Προληπτική Συντήρηση των Κέντρων Ιατρικών Αερίων – Κενού, Αναπνευστικού & Βιομηχανικού Αέρα, καθώς και Απαγωγών αναισθητικών Αερίων Γενικού Νοσοκομείου Πατρών”

Scroll to Top