ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

  Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Τροποποιήσεις στο χώρο του γραφείου κίνησης ασθενών του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»Προϋπολογισμός 6.500,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 05-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 20808_ 28-05-2021

 

 

Scroll to Top