ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ«Πάγκος εργασίας για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της πλαστικής χειρουργικής του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Πάγκος εργασίας για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο της πλαστικής χειρουργικής του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»».Προϋπολογισμός 5.500,00€   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 10-05-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601871 : 16650_ 29-04-2022

 

Scroll to Top