«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝΠ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: « ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝΠ» στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 23η/6/2016 ημέρα στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΝΠ»

Scroll to Top