ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμου υλικού των αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό». (Υπ’αρίθμ.13/2022 Διακήρυξη, Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:173226): 71-06.10.21

Scroll to Top