ΑΝΑΡΤΗΣΗ TΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43 / 2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ), (Αριθμ. Πρωτ. 27087-17.6.2024).

«Προμήθεια ενός υπερηχοτομογράφου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών», προϋπολογισμού 70.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αριθμός διακήρυξης: 43/2024, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 353476. :27087_17-6-2024

Scroll to Top