ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 20017/30-04-24  τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ» της Αποστείρωσης του Νοσοκομείου μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 17/06/2024  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896 : 20017_30-04-2024

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (28-06-2024)

Scroll to Top