ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 1061/08-07-2020 με ΑΔΑ: ΨΨ8Ο46906Λ-ΗΧΙ απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια:5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 23-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

Τεχνικές Προδιαγραφές: 5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Scroll to Top