ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ »

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 Απόφασης  Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β), προβαίνει στην ανάρτηση προς 1η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr  του υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4116/03-02-2023 με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  14-02-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:30 μ.μ. στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613601873 : 4116_ 03- 02- 2023

 

Scroll to Top