ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς Β δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr , των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ Β ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ». Προϋπολογισμός: €950,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr .Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 14:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601854:38982_7-10-2022

Scroll to Top