ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού Συμβουλευτικού Γραφείου Διατροφής με προϋπολογισμό 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 31-05-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:00π.μ. έως 15:00μ.μ. στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2610-227896.

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Scroll to Top