Ορθή Επανάληψη – TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφασης Δ.Σ., προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με με αντικείμενο «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)»” και συλλογή στοιχείων κτιρίων Νέα Πτέρυγα «ΤΕΠ-Χειρουργεία–ΜΕΘ» και χώρου Κέντρων Αερίων για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας»Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι ημέρα 02-03-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873. :  Α.Π_6774_21-02-2022

Scroll to Top