ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18η/12-11-2010

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 18η/12-11-2010 ΑΠΟΦ. Δ.Σ ΤΗΣ ΔΙΑΚ. 44/2010 : “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»

Scroll to Top