ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Σύμφωνα με την αριθμ 7/31-01-2011 απόφαση του ΔΣ του Γ.Ν. Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας”  με ΑΔΑ  4ΑΛΓ46906Λ-Ξ  σχετικά με το διαγωνισμό   αριθμ. 58/2010 δ/ξης, που αφορά την προμήθεια : “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ) διενέργειας 20/01/2011 Γίνεται η εξής ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ  επί των τεχνικών προδιαγραφών στη σελ. 58 διακ 58/2010 <<H κασέτα με τα αντιδραστήρια και τα ηλεκτρόδια ,είτε είναι ενσωματωμένα στην κασέτα, είτε είναι ξεχωριστά στο μηχάνημα, πρέπει να μπορούν να αντέξουν για το μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστος—όφελος.>> 

Scroll to Top