ΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Επί της αριθμ. 49/2010 Δ/ξης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παρ(6) (σελ 70 της διακήρυξης), που αφορά την προμήθεια του:

“ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ” διενέργειας 13/12/2010

«Να πληροί υποχρεωτικά τα διεθνή standards ασφαλείας IEC 601.1 Όλα τα συστήματα του συγκροτήματος να διαθέτουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό CE MARK.

Να υποβληθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2000, του προμηθευτή και της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οποιαδήποτε πιστοποίηση ή συμμόρφωση με άλλες σειρές του προτύπου ποιότητας ISO, να συμπεριληφθεί στην προσφορά προς αξιολόγηση»

Scroll to Top