Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν διαβούλευσης και με το Συνήγορο του Πολίτη, εξέδωσε τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, στον οποίο περιγράφεται το πλαίσιο αξιών που θα πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που εργάζονται στο
Δημόσιο.

Scroll to Top