«Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την «Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G» Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26-10-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 Ζάρπα Μικέ Ελένη Γρ. Προμηθειών Γ. Ν. Πατρών τηλ./φαξ. 2613 601873 email: zarpa@agandreashosp.gr

Τεχνικές Προδιαγραφές: Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G

Scroll to Top