Κατάθεση προσφορών 19162/31-05-2013

Οικονομική προσφορά, σχετικά με το έργο ” Κατασκευή σταθμού ρυθμίσεως πιέσεως νερού στο δίκτυο εισόδου κεντρικής παροχής νερού με νέο ρυθμιστή πιέσεως και φίλτρα στο θερμικό υποσταθμό της Νέας Πτέρυγας”

Scroll to Top