ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 40810/20-10-2022 Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 18η/09-03-2022 Απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΔΝΞ46906Λ-ΜΥ5) για την ανάδειξη αναδόχου για αντικατάσταση διαβρωμένων σωληνώσεων παροχής ατμού και νερού και αποκατάσταση μονώσεων στην ταράτσα της νέας πτέρυγας του Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» [http://www.eprocurement.gov.gr] και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου της λόγω υπηρεσίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας : 40810_ 20-10-2022

Scroll to Top