ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HAMILTON»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά των Αναπνευστήρων του κατασκευαστικού οίκου HAMILTON», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 6.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. : 20414_30-05-2022

Scroll to Top