ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Ετήσια συντήρηση – επισκευή με ανταλλακτικά του Αναισθησιολογικού Μηχανήματος του κατασκευαστικού οίκου GE HEALTHCARE», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 2.580,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 50421000-2, ΚΑΕ 0887) : Α.Π. 3344-31.1.2022

Scroll to Top