« ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ »

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 27-5-2014 θέμα 4ον με ΑΔΑ ΒΙΙ946906Λ-2Θ3 απόφαση ΔΣ, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 19η/9/2014 ημέρα Παρασκευή diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : « ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ »

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ημ. ανάρτ. 22.9.2014)

DRAEGER

INTERMEDICA

Scroll to Top