«ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ» «ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 30» «ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 0» «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο την προμήθεια: «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ» Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 30Ο Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 0 Προϋπολογισμός: 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ. Προϋπολογισμός: 850,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 15-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 7:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601952

Τεχνικές Προδιαγραφές:

«ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ»

«ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 30»

«ΑΚΑΜΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΥΤΗΣ 0»

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ»

Scroll to Top