ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 660/18-7-2013 ΜΕ ΑΔΑ ΒΛ4346906Λ-ΔΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Scroll to Top