Εξοικονόμηση Ενέργειας

pictogram εξοικονόμηση ενέργειας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 Το έργο αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλουν καθοριστικά:

 • Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Νοσοκομείου.
 • Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του Νοσοκομείου.
 • Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
 • Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και στην αναβάθμιση του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου.
 • Στη μείωση βλαβών και στην αυξημένη αξιοπιστία βασικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Στην παρότρυνση και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να προβούν σε ανάλογα έργα.

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας αφορούν στο κτίριο «Γ. Γεννηματάς» του Νοσοκομείου, το οποίο μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Παράλληλα, η εφαρμογή δράσεων ΑΠΕ (εγκατάσταση Φ/Β συστήματος 19,8 kW) θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση περί των 32.372 kWh/έτος (net metering) και θα ενισχύσει το επίπεδο αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας από το Νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου «Γ. Γεννηματάς», περιστρέφεται γύρω από τέσσερις (4) κύριους άξονες, ως εξής:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και συνοδές οικοδομικές εργασίες: Προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης (οροφή και τοιχοποιία)
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων: Προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι ενεργειακών παρεμβάσεων:
  • Εγκατάσταση συστήματος VRV (Ψ/Θ & Αερισμός / Εξαερισμός)
  • Εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED
  • Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ΖΝΧ
  • Αντικατάσταση και συντήρηση ΚΚΜ
  • Εγκατάσταση αυτοματισμών για αναβάθμιση κατηγορίας αυτοματισμών (Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου ‐ BMS)
 • Αξιοποίηση ΑΠΕ: Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην οροφή του κτηρίου.
 • Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. « Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.