«ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR KAI ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG».

Το Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 9/29-5-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΓΚΖ46906Λ-ΙΙΓ) προβαίνει στην ανάρτηση προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου: www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 24081/2-7-2019 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Συστήματος Προκλητών Δυναμικών ABR» και ενός «Βιντεονυσταμογράφου VNG» Προϋπολογισμός: 20.000€ χωρίς ΦΠΑ. Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι Πέμπτη ημέρα 11/7/2019 και ώρα 14:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr. Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 14:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών. Τηλ. 2610-227-872, κ. Γεωργιάδης.

Τεχνικές προδιαγραφές : «ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR KAI ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: (18/07/19)

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ

Scroll to Top