“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”

“Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 5113/2024 (Α’96/21.6.2024) παρατείνεται μέχρι 31.12.24 η προθεσμία υποβολής των ετήσιων ΔΠΚ ετών 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023), καθώς και των αρχικών δηλώσεων όσων απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου από 28.2.23 έως και 30.9.24.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ν. 5026/2023, το σύστημα υποβολής του ν. 3213/2003 θα παραμείνει ανοικτό για τις αρχικές δηλώσεις όλων των υπόχρεων και για τις ετήσιες δηλώσεις των υπόχρεων του άρθρου 4 του ν. 5026/2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β’ του ν.5026/2023. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή νέας αρχικής δήλωσης με την απόκτηση νέας ιδιότητας, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί τέτοια δήλωση.

Η ετήσια Δ.Π.Κ. υποβάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων αυτού, συμπεριλαμβανομένων όσων ενηλικιώνονται μέσα στο έτος αναφοράς της Δ.Π.Κ. Με το ν.5026/2023 οι σύζυγοι υπόχρεων σε ΔΠΚ υποβάλλουν ξεχωριστή ΔΠΚ με τα περιουσιακά τους στοιχεία και αυτά των ανήλικων τέκνων τους.

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων, καθώς και για δύο (2) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, με την τελική δήλωση να αφορά στο έτος χρήσης που έπεται της απώλειας της ιδιότητας. Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τον ίδιο τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2022, θα υποβάλλουν Δ.Π.Κ. έτους 2023 (φορολογικό 2022) και Δ.Π.Κ.2024 (φορολογικό 2023) ακόμη και αν κατά τη διάρκεια του έτους 2022 απώλεσαν την ιδιότητα, που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής σχετικής δήλωσης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2022 και έπειτα. Υπόχρεοι που απώλεσαν την ιδιότητά τους εντός του φορολογικού έτους 2021 δεν οφείλουν Δ.Π.Κ για το φορολογικό έτος 2022 (Δ.Π.Κ 2023).” : ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2024 ΥΠΟΧΡΕΟΙ-protected

 

 

Scroll to Top