Επανάληψη Δημοσίευσης Διακήρυξης Διαγωνισμού με αρ.10/2019

Επανάληψη Δημοσίευσης Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

1. Ενημέρωση για Επανάληψη δημοσίευσης διαγωνισμού

2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Scroll to Top