Διοικητική Οικονομική Τεχνική Υπηρεσία

pictogram building

Διευθυντής: Παπαδιονυσίου Διονύσιος

Υποδιευθύντρια Διοικητικού: Σουβαλιώτη Φωτεινή

Υποδιευθύντρια Οικονομικού: Γιαλελή Ευθυμία

Υποδιευθυντής Τεχνικού: Αργυρόπουλος Ιωάννης

pictogram οικονομική

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Τμήματα & Αρμοδιότητες

περισσότερα
pictogram oikonomika 2

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήματα & Αρμοδιότητες

περισσότερα
pictogram texnikh 2

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήματα & Αρμοδιότητες

περισσότερα

Υποδιεύθυνση Διοικητικού​

  1. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  2. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
  3. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
  4. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
  5. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
  6. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών, όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.
  7. Παρακολουθεί και συμβάλλει στην κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.

Προϊσταμένη: Κουφού Παναγιώτα

  1. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών, μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής.
  2. Τηρεί αρχείο κενών κλινών, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊστάμενες των κλινικών, μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής
  3. υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους, σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής.
  4. Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευόμενων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας ,σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.
  5. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους, μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.
  6. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  7. Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και σωστή αρχειοθέτηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών.

Προϊσταμένη: Νάκη Σουζάνα

  1. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών.
  2. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το προσωπικό του αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών ,των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.
  3. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.
  4. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία, πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.
  5. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.
  6. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Προϊσταμένη: Λαμπροπούλου Όλγα

  1. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη, όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου.
  2. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως, προς το κοινό και τους ασθενείς.
  3. Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).
  4. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
  5. Φροντίζει για κάθε σχετικό με την οργάνωση, της γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 6η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, για τη διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου.

Προϊστάμενος: Παπανδρέου Κωνσταντίνος

Υποδιεύθυνση Οικονομικού​

Είναι υπεύθυνο για:

  1. Όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
  2. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
  3. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
  4. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
  5. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμειακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
  6. Όλες τις οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
  7. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
  8. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
  9. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
  10. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
  11. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
    1. Τη σύνταξη εκθέσεων με τον λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
    2. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
    3. Το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν τα κληροδοτήματα, τις δωρεές, καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία του Νοσοκομείου.

Προϊστάμενος: Βλάχος Δημοσθένης

Έχει την ευθύνη :

  1. της παρακολούθησης όλων των προμηθειών, αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  2. της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.
  3. της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και
  4. της παραλαβής και χρέωσης, κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Προϊσταμένη: Τόλια Ολγα

  1. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου.
  2. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου.
  3. Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου.
  4. Έχει την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο Νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του.
  5. Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
  6. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Προϊστάμενος: Χαβελέ Αμαλία

Υποδιεύθυνση Τεχνικού​

Είναι υπεύθυνο για την:

  1. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου και των αναλωσίμων για αυτό υλικών.
  2. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.
  3. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.
  4. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.
  5. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο Νοσοκομείο .
  6. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.
  7. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
  8. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου, στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.
  9. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

Προϊστάμενος: Τρίγκας Αργύριος

  1. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτηρίων του Νοσοκομείου και κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
  2. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου, είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση, είτε σε χώρους στάθμευσης, φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
  3. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό, ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
  4. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.
  5. Συντάσσει και ενημερώνει, κατ’ έτος, τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά τα υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου.
  6. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
  7. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.
  8. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.
  9. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του Νοσοκομείου.
  10. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
  11. Παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.
  12. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου.
  13. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το Νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του Νοσοκομείου.

Προϊσταμένη: Φωτοπούλου Αικατερίνη

Scroll to Top