ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Διακήρυξης αρ.28/2010

Σχετικά με την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (αρ.28/2010 διακήρυξη με ημερ. Διεν.26-10-2010)

Ως προς το είδος με α/α 23 της διακήρυξης: ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ

Οι ταινίες να υπολογίζουν τις ακόλουθες 10 (δέκα) παραμέτρους: γλυκόζη- χολερυθρίνη- κετόνη- ειδικό βάρος- αίμα- ph -λεύκωμα- ουροχολυγόνο- νιτρικά- λευκοκύτταρα.Ως προς το είδος με α/α 24 της διακήρυξης: ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ

Οι ταινίες να υπολογίζουν τις ακόλουθες 10 (δέκα) παραμέτρους: γλυκόζη- χολερυθρίνη- κετόνη- ειδικό βάρος- αίμα- ph -λεύκωμα- ουροχολυγόνο- νιτρικά- λευκοκύτταρα.

Scroll to Top