ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1ης ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 797/09-01-2024 Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 2η/12-01-2023 Απόφαση Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6ΑΜ546906Λ-Ε0Σ) για την προμήθεια Χημικών Αναλυτών (Αιματολογικό Εργαστήριο) για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» [http://www.eprocurement.gov.gr] και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του ανωτέρω είδους. 797_09-01-2024

Συνημμένο: 1 αρχείο pdf (ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ)

Scroll to Top