ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 66/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Υπηρεσίες διαχείρισης των αμιγώς μολυσματικών Νοσοκομειακών αποβλήτων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Scroll to Top