ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.49 /2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ-ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΥΔΑΤΙΝΟ ΟΜΟΙΩΜΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά

Scroll to Top