ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή από οικονομικής άποψης προσφορά

Scroll to Top