ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67 / 2021 Προμήθεια «Αντιδραστηρίων τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό»

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 67 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 78.300,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ : 4621_7-2-2021

Scroll to Top