ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διακήρυξη Αριθμ.: 44/2020 : Ανάδειξης αναδόχου για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων με ανταλλακτικά, CPV 50750000-7 του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής :  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 44/2020

Scroll to Top