Διακήρυξη Αριθμ.: 43 (α)/2021

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια: «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ » CPV 19640000-4 προϋπολογισμού 45.860,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής : 42959_22-10-2021

Scroll to Top