ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διακήρυξη Αριθμ.: 42590/2020 : Ανάδειξης αναδόχου για την Eτήσια Συντήρηση Η/Ζ, CPV 45259000-7, προϋπολογισμού 29.597,77 € του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής :   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ42590/2020 

Scroll to Top