Διακήρυξη :32/2021

«Μάσκες Προσώπου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 60.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 63.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 32/2021

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : ΣΤΗΝ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32 / 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Προμήθεια “Μάσκες προσωπικού“. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ

Scroll to Top