Διενέργεια 1ης φάσης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υπηρεσία Τηλεφωνικών Ραντεβού» απευθυνόμενου κατ’ αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 (β), 2 και 3 του Ν. 4412/2016 για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», κατόπιν του υπ’ αριθμ.: 28573/26-06-2024 Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 4η/17-01-2024 Απόφαση Δ.Σ. (Θέμα 14ο) με ΑΔΑ: 6ΓΗΝ46906Λ-ΦΕΜ) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υπηρεσία Τηλεφωνικών Ραντεβού» απευθυνόμενου κατ’ αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96) δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 1 (β), 2 και 3 του Ν. 4412/2016 για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» [http://www.eprocurement.gov.gr] και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας :  28573_26-6-2024

Scroll to Top