ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 506/03-03-2020 με ΑΔΑΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ αριθμό. 2276/21-01-2022 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:
1. « ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΜΗΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ » στο Νοσοκομείο μας.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν 07-02-2022 την ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στοΓρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601952 : Α.Π 2276_ 21-01-2022

Scroll to Top