Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: «Απαραίτητες διαρρυθμίσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Απαραίτητες διαρρυθμίσεις στο Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»» Εκτίμηση κόστους: 21.500,00€ (είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ 26.660,00€ (είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ) συμπερ. ΦΠΑ . Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι  8-07-2024  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 29048_28- 06-2024

Scroll to Top