ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Προμήθεια και αντικατάσταση κεφαλής αλεξικέραυνου δυτικής πλευράς του Κεντρικού Κτιρίου του ΓΝΠ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αρ. 506/03-03-2020 με ΑΔΑ ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προβαίνει στην ανάρτηση προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του  www.agandreashosp.gr  των τεχνικών  προδιαγραφών με αντικείμενο: «Προμήθεια και αντικατάσταση κεφαλής αλεξικέραυνου δυτικής πλευράς του Κεντρικού Κτιρίου του ΓΝΠ»Προϋπολογισμός :4.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 18-09-2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 8:30π.μ. έως 15:00μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ.2613-601873 : 30555_17-07-2023

 

Scroll to Top