Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

γπδλυυ

Η δημιουργία του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών  Υπηρεσιών Υγείας αποσκοπεί, στη διαφύλαξη της παροχής ισότιμης και καθολικής φροντίδας υγείας, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο, την εμπέδωση της απαραίτητης κουλτούρας σεβασμού και αξιοπρέπειας και την εξομάλυνση της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών υγείας και διοίκησης του Νοσοκομείου, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών  Υπηρεσιών Υγείας (Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ.) μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς, οικείοι και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες αλλά και  όλοι οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, για να υποβάλουν προτάσεις, καταγγελίες – παράπονα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας, όπως επίσης και θετικές εντυπώσεις. Μέριμνα του ΓΠΔΛΥΥ είναι κυρίως, να προστατεύεται ο/η πολίτης κατά την άσκηση του δικαιώματός τους/της στο βασικό αγαθό της υγείας.

Οι πολίτες που αισθάνονται ότι θίγονται τα δικαιώματά τους, μπορούν να απευθύνονται:

 • Στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των νοσοκομείων
 • Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, για θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στις ΥΠΕ
 • Στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
 • Στην Ειδική Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στο Υ.Υ.
 • Στο Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Στον Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

 

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(άρθρο 60 του Ν. 4368/2016 - ΦΕΚ21/Α/21.2.2016)

Δικαιώματα των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας :

 1. των έγκαιρων, ασφαλών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας ανάλογων με τις δυνατότητες του δημόσιου συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας,
 2. της καθολικής κάλυψης των ασθενών, σύμφωνα με το νόμο, το πλαίσιο και τους όρους που θέτει,
 3. της παροχής υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του,
 4. του δικαιώματος λήψης υπηρεσιών πρόληψης, οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής και εμποδίζουν την εμφάνιση ασθενειών,
 5. της πρόσβασης σε ασφαλείς καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος,
 6. της κατά το δυνατόν αποφυγής της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης και της ταλαιπωρίας σε κάθε στάδιο της εξέτασης, διάγνωσης, θεραπείας και νοσηλείας,
 7. του σεβασμού στην αξιοπρέπεια, τις ιδιαίτερες ανάγκες και την προσωπικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 8. της παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάσταση της υγείας του/ης λήπτη/ριας,
 9. της πληροφόρησης του/της ασθενούς για τα δικαιώματα του/ης, την ιατρική του/ης κατάσταση, τις θεραπευτικές του/ης επιλογές καθώς και της ενημέρωσής του/ης για τις ιατρικές πράξεις και τη θεραπεία στις οποίες υποβάλλεται και την αιτιολόγησή τους,
 10. της ενεργούς συμμετοχής του/ης ασθενούς στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν στην υγείας του/ης, κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης,
 11. του ιατρικού απορρήτου, της εχεμύθειας και των συνθηκών ιδιωτικότητας που επιβάλλει η ιατρική δεοντολογία για κάθε ιατρική πράξη, εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και νοσηλεία,
 12. της τήρησης των κανόνων ευγένειας και διακριτικότητας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών υγείας και της αποτροπής περιστατικών αναξιοπρεπούς και προσβλητικής συμπεριφοράς,
 13. της τήρησης των όρων που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την απαιτούμενη ενημέρωση και συναίνεση του/ης ασθενούς σε ιατρικές πράξεις και θεραπείες,
 14. της φυσικής και ηθικής επανόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του νοσοκομείου,
 15. του εμπιστευτικού της επικοινωνίας του/ης με το Γραφείο και των πληροφοριών που ανταλλάσσει με αυτό, ιστ. του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του/ης λήπτη/ριας,
 16. της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης του/ης από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου,
 17. της απαραίτητης υποστήριξης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων και της μεταχείρισης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το  2002 στη Ρώμη, το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών (Active Citizenship Network – ACN,  μαζί με άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών.               

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών διακηρύσσει δέκα τέσσερα (14) δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Η Χάρτα αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΡΤΑ:

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών, προκειμένου να εμποδίσει την εμφάνιση ασθενειών.
 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες υγείας, πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση, σε όλους ,χωρίς διακρίσεις, ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή τον χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.
 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: Κάθε άνθρωπος, έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφόρησης, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιεί καθώς επίσης και σε κάθε διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία.
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Κάθε άνθρωπος, έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας, που μπορεί να τον βοηθήσει να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και παροχών υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς επίσης και να προστατεύεται η ιδιωτικότητά του, κατά την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά ιατρικών/χειρουργικών πράξεων.
 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή ,σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε φάση της θεραπείας.
 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, υψηλής ποιότητας, βάσει προδιαγραφών και τήρησης συγκεκριμένων προτύπων.
 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα απαλλαγής από βλάβη που προκαλείται από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θεραπείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας.
 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες.
 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΕΡΙΤΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφύγει όσο μπορεί την ταλαιπωρία και τον πόνο σε κάθε φάση της ασθενείας του.
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες.
 13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει παράπονα, οποτεδήποτε έχει υποστεί ζημία και το δικαίωμα να λάβει απάντηση ή άλλη ενημέρωση.
 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λάβει επαρκή αποζημίωση, εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος, οποτεδήποτε έχει υποστεί φυσική ή ηθική και ψυχολογική ζημία από ιατρική πράξη που παρείχε μια υπηρεσία υγείας.

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστότοπου του Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας "Ο Άγιος Ανδρέας", σας παρακαλούμε, να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Από τη στατιστική επεξεργασία που θα ακολουθήσει θα προκύψουν τόσο για εμάς όσο και για την πολιτεία αξιοποιήσιμα αποτελέσματα με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Οι απαντήσεις σας μπορούν να δοθούν πατώντας κλικ στον αντίστοιχο κύκλο.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σύσταση γραφείου

Σύμφωνα με το Νόμο 4368/2016(ΦΕΚ/Α/21) και την Υπουργική Απόφαση αρ. Α3δ/Γ.Π. οικ. 10976/2017 (ΦΕΚ/Β/ 662), συστήθηκε το  «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας». Το  Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, όπως ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις, ενδεικτικά μεριμνά για: 

 • την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους,
 • την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες,
 • την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών,
 • την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ασθενών εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία,
 • τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων,
 • τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας

προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή, 

 • την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των διαφορών,
 • την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία,
 • τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των πολιτών-ασθενών.

Οι καταγγελίες, τα παράπονα και οι θετικές εντυπώσεις των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας υποβάλλονται ,τόσο με τη φυσική παρουσία τους στο γραφείο, όσο και μέσω συστημένης επιστολής, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αρμοδιότητες

Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ανατίθενται βάσει της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), οι εξής αρμοδιότητες:

 1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχομένων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.
 2. Η ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
 3. Η ενημέρωση και πληροφόρησή τους, για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
 4. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
 5. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού), όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.
 6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.
 7. Η παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας.
 8. Η ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 9. Η υποβολή προτάσεων για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους

Συνοπτικά, το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Δράσεις ΓΠΔΛΥΥ

Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υλοποιεί πληθώρα δραστηριοτήτων στιγμές από τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω συνοπτικά σε κάποιες φωτογραφίες

Scroll to Top