“ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των υπ΄άριθ.27655/13-09-2016 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια :

ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ στο Νοσοκομείου μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 22-09-2016 ημέρα Πέμπτη στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601852

Τεχνικές προδιαγραφές : “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ”

Scroll to Top