“ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών”

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της 834/10-12-2015 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή , προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών στο Νοσοκομείο μας.

Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 7-04-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο diabouleysi@agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601872

Τεχνικές προδιαγραφές : “ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών”

Scroll to Top