Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφαση Διοκητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β΄δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF» του Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 19/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 07:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601896

Τεχνικές Προδιαγραφές: ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΦΗΣΗ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ(20-11-2020)

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3

Scroll to Top