Β ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ.834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ απόφαση Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.agandreashosp.gr προς Β Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » στο Νοσοκομείου μας. Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 10-10-2017 στο diabouleysi@agandreashosp.gr . Πληροφορίες δίδονται καθημερινά από 7:30 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601854

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΕΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : 17004 PROTON , 17004 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

Scroll to Top