Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΑΙΧΜΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της αριθμ. 506/03-03-20 με ΑΔΑ:ΨΨΒΠ46906Λ-56Β απόφασης Διοικητή, προχωρά στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του    www.agandreashosp.gr  προς Β’ δημόσια διαβούλευση των αριθμ. πρωτ. 14364/29-03-2024 τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια: «ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ (ΑΙΧΜΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ»του Νοσοκομείου μας.  Τυχόν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι την 05/04/2024  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ  diabouleysi@agandreashosp.gr  Πληροφορίες δίδονται καθημερινά  από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ στο Γρ. Προμηθειών Τηλ. 2613-601871 : 14364-29-3-2024

Scroll to Top